Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Opslag Voorwinden, hierna te noemen Voorwinden, als verhuurder optreedt.

Definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen opslag N. Voorwinden, hierna te noemen Voorwinden, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken (of die gebruik maken van enig ander opslagproduct of opslagdienst zoals parking, bulk oppervlaktes, locker kastjes, enz..) hierna te noemen ”de klant”, anderzijds. Enerzijds worden op de site ” https://www.opslagvoorwinden.nl” de algemene voorwaarden meegedeeld, maar bij aankomst worden de algemene voorwaarden voor self storage getekend en benoemd als ”de overeenkomst”. Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden zal de referentie ” de goederen ” gebruikt worden. Op de site is het mogelijk om te reserveren dan valt dit ook onder het begrip ” de goederen / opslag ”. De overeenkomst valt niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de handelsovereenkomsten.

Bestemming en gebruik

 1. Opslag N. voorwinden verhuurt aan de klant opslagruimte conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de klant niet toegestaan de gehuurde opslagruimte een andere bestemming te geven. De klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de klant inzake de opslagruimte eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. Opslag N. Voorwinden zal bovendien inzake de gehuurde opslagruimte en/of de opgeslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als magazijnier, bewaker of bewaarnemer. Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De klant zal Opslag N. Voorwinden vergoeden en vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).
 2. De klant zal de opslagruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst. De opslagruimte moet te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden zijn. De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de de opslagruimte. Het is de klant niet toegestaan afval of goederen (of stukken van goederen) in of rond de opslagruimte achter te laten op straffe van een boete van minimaal 20 euro per achtergelaten stuk. Bovendien zal de klant in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval) verwijderingskosten met een minimum van 30 euro/m3.
 3. De klant bevestigt de opslagruimte te hebben bezocht en geinspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat klant wenst ervan te maken. De klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveilingsniveau alsook de toepasselijke reglementen. Opslag N. Voorwinden verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds wettelijk en overeengekomene doel en gebruik en anderzijds de veilighieds- en beveiligingsverwachtingen.
 4. De kant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een opslagruimte schattingen zijn en gemiddelde van een groter aantal opslagruimtes. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een opslagruimte en de aangegeven grootte in de overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.
 5. De klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de locale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.
 6. De klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de opslagruimte of die gebruik maken van de sleutel van de klant en elke verwijzing naar de” klant in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.
 7. De klant is ertoe gehouden de opslagruimte op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere site gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bvb. Geen lawaai van radio’s en andere toestellen, geen stof of geuren en lekkages). De klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder en/of schade te voorkomen.
 8. Het is de klant niet toegestaan:
  – De opslagruimte als werkplaats te gebruiken
  – Handelsactiviteiten te voeren vanuit de opslagruimte
  – De opslagruimte te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap
  – De opslagruimte te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingsfraude
  – Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opslag N. Voorwinden elektische apparaten of andere toestellen/ diensten aan te sluiten in de opslagruimte ; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze gedurende de afwezigheid van de klant altijd uitgeschakeld staan.
  – In of op de opslagruimte vaste installaties aan te brengen zonder de
 9. Het is de klant strikt verboden in de opslagruimte de volgende goederen op te slaan.
  – Juwelen,bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde,
  – Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
  – Elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft.
  – Vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,
  – Afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/ gevaarlijke afvalstoffen),
  – Voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
  – Vuurwapens, springstoffen of munitie,
  – Illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz….
  – Chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
  – Asbest en/of blauwleer
  – (kunst) mest
 10. Chemische stoffen e.d.
  – Gasflessen en/of accu’s
  – Vuurwerk,
  – Auto- en of motorwrakken, het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door opslag n. Voorwinden goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn ; bovendien moet door de klant te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden aangezien auto’s en/of motoren niet afdoende gedekt zijn onder de opslag n. Voorwinden afgesloten goederenverzekering
  – Brandbare en ontvlambare materialen en vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met een uitzondering voor het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven)
  – Alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn opgenomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals;
  – Ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en vloeibare gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan, en butaan.
  – Oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeteren en perichloorzuren,
  – (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm ,
  – (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
  – Schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, arbijtproducten voor verf,
  – Bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
  – Irriterende stoffen en preparaten,
  – Sensibiliserende stoffen en preparaten,
  – Kankerverwekkende stoffen en preparaten.
  – Mutagene stoffen en preparaten,
  – Voor de voorplanting giftige stoffen en preparaten,
  – Milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper,
  – Bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden)
 11. Indien de klant handelt in strijd met de artikelen 9 & 10 is de klant jegens Opslag. N. Voorwinden aansprakelijk voor alle schade die Opslag N. Voorwinden hierdoor mocht lijden en stelt de klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolgingen. De klant neemt er nota van dat Opslag N. Voorwinden de goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de overeenkomst.
 12. In het geval wordt vermoed dat de klant in strijd handelt met deze overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel ” bestemming en gebruik” van dit document, dan heeft Opslag N. Voorwinden het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de opslagruimte voor verificatie doeleinden (alle kosten ten laste van de klant), Opslag N. Voorwinden kan, maar is niet verplicht, de klant hiervan in kennis te stellen

 

Huurperiode

 1. Een overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden geannuleerd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving die tenminste 15 dagen moet bedragen.

Huurprijs en wanbetaling

 1. De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing) Bij de ondertekening van de overeenkomst moet de klant
  (i) Een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met 1ste maand opslag.
  (ii) Een uniek slot met bijbehorende sleutels aanschaffen (tenzij de klant reeds bij Opslag N. Voorwinden een dergelijk slot aangekocht heeft) .
 2. Per 1 oktober 2019 zijn alle nieuwe klanten in Bergschenhoek verplicht te betalen via een SEPA automatische incasso.
 3. De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt Opslag N. Voorwinden zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door Opslag N. Voorwinden. Opslag N. Voorwinden kan bij de ondertekening van de overeenkomst aan de klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijkwaardig aan 1 maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. Opslag N. Voorwinden kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien Opslag N.Voorwinden het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan moet de klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde warborg. Er worden door Opslag N.Voorwinden nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.
 4. De klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, voor de eerste dag van elke kalendermaand.
 5. De klant erkent en gaat ermee akkoord, in geval van contactwijziging of contractopzegging alvorens de opslagruimten effectief in gebruik te nemen, aan Opslag N.Voorwinden een vergoeding verschuldigd te zullen zijn die gelijk is aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de overeenkomst zal zo snel mogelijk door Opslag N.Voorwinden aan de klant terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten. Betaalde verzekeringspremies zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.
 6. Opslag N.Voorwinden mag (zodra het beschikt over het emailadres van de klant), naar eigen goeddunken, voor de verrekening van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen. Daarnaast aanvaardt de klant, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen Opslag N.Voorwinden en de klant.
 7. Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen werd op de voorziene vervaldatum, dan mag Opslag N.Voorwinden de klant de toegang tot de opslagruimten ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Opslag N.Voorwinden heeft tevens het recht de klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: 20 EUR voor de eerste herinneringsbrief en 50 EUR voor iedere hieropvolgende herinnering, aanmaning of ingebrekestelling. Bovendien, als de bedragen na 10 dagen nog niet betaald zijn, unnen moratoire intresten van 10% op het verschuldigde bedrag (met een minimum van 25 EUR) in rekening gebracht worden voor elk jaar of deel van een jaar waarvoor de som onbetaald blijft.
 8. Indien een huurprijs of kost verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de voorziene vervaldatum dan verwerft Opslag N.Voorwinden de volgende aanvullende rechten;
  (a) De mogelijkheid tot het verbreken van het aangebrachte cilinderslot op de opslagruimte alsook tot het aanbrengen van een nieuw cilinderslot,
  (b) De mogelijkheid, naar eigen goeddunken, de goederen te verwijderen uit de opslagruimte teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,
  (c) De mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de goederen aan de klant aan te rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijdering/overdrachten met zich zouden meebrengen,
  (d) De mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de klant aan maandelijkse vezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,
  (e) De mogelijkheid voor Opslag N.Voorwinden de goederen in de opslagruimte als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 20 kunnen door Opslag N.Voorwinden weerhouden worden ter kwijting van eventuele kosten van Opslag N.Voorwinden naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan Opslag N.Voorwinden uit hoofde van deze overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de klant terugbetaald worden (of aan de curator in het geval van faillissement van de klant); in de mate een klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, dan zal Opslag N.Voorwinden het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening aan de klant, niets in dit artikel zal afbreuk doen aan Opslag N.Voorwinden’s recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst en dit ongeacht of Opslag N.Voorwinden er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangeven uit te oefenen.
 9. De klant gaat ermee akkoord dat alle goederen in de opslagruimte tot zekerheid dienen van Opslag N. Voorwinden recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de goederen in de opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden. Klant erkent meer bepaald dat Opslag N. Voorwinden, in haar hoedanigheid van verhuurster, een voorrecht geniet op alle goederen die worden bewaard in de opslagruimte, dit in toepassing van artikel 20,1 van de hypotheekwet.

Huishoudelijk reglement

 1. Toegang tot en verlaten van Opslag N. Voorwinden Klanten nemen persoonlijke sloten mee die het hen mogelijk maakt de Opslagruimte binnen te komen. Telkens als de klant toegang wil tot de opslagruimte zal hij gebruik moeten maken van zijn/haar persoonlijke slot. Opslag N. Voorwinden staat niet toe de Opslagruimte binnen te komen of te verlaten door een andere klant of voertuig naar binnen/ buiten te volgen zonder de persoonlijke toegangscode te hebben ingevoerd. De klanten dienen er zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de Opslag N. Voorwinden. Een sleutel/ opslagruimte is strikt persoonlijk en mag in geen geval voor derden gebruikt worden. In het geval dat een klant derden toegang wil geven tot de opslagruimte, moet de klant hiervoor specifieke toegang vragen aan de heer N. Voorwinden. De klant zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie sleutels/ toegang zijn afgegeven. Tenzij anders is overeengekomen, is de opslagruimte toegankelijk voor de klant tijdens de uren en dagen zoals geadverteerd op het kantoor/ site van Opslag N. Voorwinden. Toegang buiten deze toegestane uren en dagen is niet toegelaten. Een klant kan een nieuwe opslagruimte slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren en slechts met de hulp en onder toezicht van N. Voorwinden of een medewerker van Opslag N. Voorwinden. Opslag N. Voorwinden is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken, enz…. die beletten dat de klant de opslagruimte kan bereiken/ verlaten.
 2. Toegang van de klant tot de opslagruimte Elke opslagruimte is beveiligd met een speciaal ontworpen afsluitsysteem waarop een persoonlijk slot aangebracht wordt. Opslag N. Voorwinden heeft geen sleutels die haar toegang geven tot de opslagruimte, Elke klant is als enige verantwoordelijk voor het correcte afsluiten van de opslagruimte met behulp van het persoonlijke slot. Het aanbrengen van een tweede slot is niet toegestaan.
 3. Procedure in geval van noodgevallen / brand Elke klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Een klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal Opslagruimte N. Voorwinden van de klant hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.
 4. Binnen de opslagruimte De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van
  (a) Een veilige snelheid of
  (b) 10 km/h
  Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Binnen de Opslag N. Voorwinden zijn de verkeersregels van toepassing. Binnen de Opslag N. Voorwinden geldt een strikt rookverbod. Het gebruik van trolleywagentjes, motorvoertuigen of enige andere uitrusting die door Opslag N. Voorwinden ter beschikking worden gesteld is altijd voor het eigen risico van de klanten. Klanten moeten erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen. Binnen Opslag N. Voorwinden mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden. Trolleywagentjes die eigendom van Opslag N. Voorwinden zijn mogen door een klant niet in een opslagruimte opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens 30 euro per trolleywagentje / per opgeslagen dag. De klant mag geen goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de container overschreden wordt. De klant is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en de klant moet het maximale laadvermogen met N. Voorwinden of een medewerker van Opslag N. Voorwinden bespreken. Goederen in de opslagruimte moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren. Opslag N. Voorwinden is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel/ schade door of aan de goederen. Opslag N. Voorwinden heeft geen enkele verplichting om goederen voor de klant in ontvangst te nemen.

Opslagruimte en beschikbaarheid van opslagruimte

 1. Ten laatste op het ogenblik van of
  (i) De startdatum van de overeenkomst, of
  (ii) Het feitelijk in gebruik nemen van de opslagruimte, wordt de opslagruimte opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.
 2. Opslag N. Voorwinden heeft altijd het recht om de klant een ander opslagruimte van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de klant met zich meebrengt.
 3. Als er geen opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het ingebruikneming van de opslagruimte, dan heeft Opslag N. Voorwinden de keuze
  (i) De klant een opslagruimte van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de klant of
  (ii) De overeenkomst op de schorten tot op het moment dat een opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de klant uit hoofde van overeenkomst opgeschort tot de opslagruimte beschikbaar is en de klant is geen huurgelden en kosten verschuldigd tot op de dag dat de opslagruimte effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de klant in dergelijk geval van opschorting, als enige remediem het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. Opslag N. Voorwinden is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een opslagruimte.
 4. De klant is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een opslagruimte. Opslag N. Voorwinden heeft te allen tijde het recht een alternatieve opslagruimte voor te stellen alsook het recht de klant te vragen de goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve opslagruimte, mits een voorafgaande verwittiging van tenminste 14 dagen hieromtrent.

Verbod op onderhuur en overdracht

 1. Het is de klant niet toegelaten de opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.
 2. Het voordeel van de overeenkomst is persoonlijk en klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Opslag N. Voorwinden. Het recht om de opslagruimte te bezetten kan enkel door de klant uitgeoefend worden.

Bepaling van de aansprakelijkheden

 1. Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de opslagruimte wordt altijd en uitsluitend door de klant gedragen. Opslag N. Voorwinden is niet aansprakelijk voor enige schade aan de goederen noch zal Opslag N. Voorwinden aansprakelijk zijn voor enige andere goederenschade of economisch verlies van de klant. Opslag N. Voorwinden geeft de klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de goederen of opslagruimte. Opslag N. Voorwinden zal de goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze overeenkomst. Opslag N. Voorwinden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de klant indien de opslag van de goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.
 2. In geval zij hierom gevraagd wordt zal Opslag N. Voorwinden altijd inspecties of controles in de opslagruimte van nationale, locale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties toelaten. Opslag N. Voorwinden zal de klant hieromtrent niet inlichten en zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze overheden of instanties. Opslag N. Voorwinden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg (zonder enige beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen en / of sloten en aangebrachte installaties. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Opslag N. Voorwinden zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles
 3. De klant zal Opslag N. Voorwinden, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Opslag N. Voorwinden lijdt of maakt tegen gevolge van gebruik door de klant van de opslagruimte waaronder zonder beperking alle door een derde partij of overheid/ instantie ingediende vorderingen als gevolg van misbruik van opslagruimte door de klant.
 4. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
 5. Opslag N. Voorwinden is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de opslagruimte veroorzaakt door derden.
 6. De klant gaat ermee akkoord dat gegeven
  (a) De beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de goederen te beschermen.
  (b) Het feit dat Opslag N. Voorwinden geen initiatieven neemt om het gebruik door de klant van opslagruimte te controleren
  (c) Het feit dat Opslag N. Voorwinden niet in de mogelijkheid verkeert om het risico van klant correct in te schatten, en
  (d) Het potentieel grote verschil tussen de door klant betaalde huurgelden/ kosten en de schade die klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel ” bepaling van de aansprakelijkheden” billijk en redelijk zijn.

Verplichting tot verzekering

 1. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst moet de klant de goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering teneinde de volledige waarde van de goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van grove nalatigheid door Opslag N. Voorwinden) voor het risico en de rekening van klant zijn. In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via Opslag N. Voorwinden, stemt klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van Opslag N. Voorwinden bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens Opslag N. Voorwinden. Opslag N. Voorwinden verzekeraars en contractuele partners. Bovendien heeft de klant bij het afsluiten van de overeenkomst de verplichting Opslag N. Voorwinden een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering over te maken. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, moet klant een all-risk goederenverzekering onderschrijven via Opslag N. Voorwinden. De klant zal Opslag N. Voorwinden, Opslag N. Voorwinden verzekeraars en contractuele partners altijd vrijwaren van en beschermen tegen eventuele verhaalaanspraken door zijn/ haar verzekeraars.

Onderhoud en herstellingen

 1. Opslag N. Voorwinden heeft te allen tijde toegang tot de opslagruimte teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.
 2. Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de opslagruimte leveren geen gebrek in hoofde van Opslag N. Voorwinden op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de opslagruimte beperken of verhinderen of anderzijds ervoor zorgen dat Opslag N. Voorwinden toegang krijgt tot de opslagruimte. De klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en Opslag N. Voorwinden daartoe in gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.
 3. De klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de opslagruimte of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of Opslag N. Voorwinden eigendom is Opslag N. Voorwinden te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de klant. De klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen de 7 dagen na het versturen van dergelijke factuur.
 4. In het geval dat Opslag N. Voorwinden toegang nodig heeft tot de opslagruimte of indien de goederen vanuit de opslagruimte dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal Opslag N. Voorwinden de klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal Opslag N. Voorwinden aan de klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere opslagruimte. Indien de klant nalaat dit te doen kan Opslag N. Voorwinden de opslagruimte betreden teneinde de goederen, met de nodige zorg maar op risico van de klant, zelf naar een andere opslagruimte te verplaatsen.

Toegang vanwege Opslag N. Voorwinden en/of derden

 1. In principe zullen Opslag N. Voorwinden en haar medewerkers de opslagruimte pas betreden met voorafgaande toestemming van de klant.
 2. Echter in noodgevallen zijn Opslag N.Voorwinden en haar medewerkers gerechtigd ook zonder toestemming van de klant of waarschuwing aan de klant de opslagruimte te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.
 3. Bovendien heeft Opslag N. Voorwinden op verzoek van de nationale, locale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de opslagruimte.
 4. Opslag N. Voorwinden en haar medewerkers hebben tevens het recht alle grendels en sloten te verwijderen, zonder toestemming de opslagruimte te betreden en de klant de toegang tot de opslagruimte te ontzeggen indien de klant (een van) zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct worden nakomt of wanneer Opslag N. Voorwinden vermoedt dat deze niet of niet correct wordt nagekomen. Meer in het bijzonder heeft Opslag N. Voorwinden het recht de klant de toegang tot de opslagruimte te ontzeggen en de opslagruimte te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.
 5. Na de opslagruimte te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel ”toegang vanwege N. Voorwinden en/of derden” heeft Opslag N. Voorwinden het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen goederen op te stellen.
 6. Opslag N. Voorwinden is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de opslagruimte te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, locale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de opslagruimte door Opslag N. Voorwinden en/of deze overheden en instanties aanvaardt Opslag N. Voorwinden geen enkele aansprakelijkheid.

Niet naleven en ontbinding overeenkomst

 1. In het geval dat de klant:
  (a) Niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of locale reglementeringen of gebruiken; of
  (b) Nalaat zijn/haar verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of
  (c) Het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel dan verkrijgt Opslag N. Voorwinden het recht te allen tijde deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Opslag N. Voorwinden gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de klant.
 2. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst zal de klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de klant zijn/haar goederen uit de opslagruimte moeten verwijderen binnen de 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de klant nalaat hiertoe over te gaan, zal Opslag N. Voorwinden toepassing kunnen maken van het recht verleend onder artikel ” huurprijs en wanbetaling”, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen en zich er van te ontdoen.
 3. De klant zal alle door Opslag N. Voorwinden daadwerkelijk gemaakt kosten in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst vergoeden, met een minimum van 250 euro voor bedragen tot 1000 euro te verhogen met 100 euro voor elk veelvoud van 500 euro boven de 1000 euro, en dit in aanvulling op de verschuldigde moratoire intresten voor laattijdige betaling.

Einde Overeenkomst

 1. Bij het einde van de overeenkomst is de klant verplicht de opslagruimte aan Opslag N. Voorwinden perfect schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de overeenkomst terug te leveren (een en ander met inachtname van normale slijtage). Indien de klant hieromtrent in gebreke blijft, zal de klant de door Opslag N. Voorwinden gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.
 2. De klant moet alle goederen uit de opslagruimte verwijderen.
 3. Alle goederen die de klant na beëindiging van de overeenkomst in de opslagruimte achterlaat worden geacht door de klant hetzij om niet aan Opslag N. Voorwinden te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van Opslag N. Voorwinden. De achtergelaten goederen en zaken zullen door Opslag N. Voorwinden op kosten van de klant verwijderd worden (met een minimum van 30 euro/m3). De klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze goederen. Opslag N. Voorwinden wordt hierbij volledig gemachtigd door de klant om diens goederen eventueel te verkopen.

Mededelingen, adreswijziging

 1. Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst mag Opslag N. Voorwinden, naar eigen goeddunken, alle mededelingen of communicatie aan de klant richten hetzij per post (op het adres vermeld in de overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de klant medegedeeld werd)
 2. De klant moet Opslag N. Voorwinden schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van zijn/haar postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

 1. De door klant verstrekte gegevens zullen in Opslag N. Voorwinden gegevensbestanden opgenomen worden en zullen Opslag N. Voorwinden eigendom worden.
 2. De gegeven van de klant zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.
 3. De klant heeft een recht van inzage inzake zijn/haar klantgegevens opgenomen in Opslag N. Voorwinden gegevensbestanden en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd wordt.
 4. De gegevens van klant zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging klantenadministratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren en/of elektronische) depersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van Opslag N. Voorwinden

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst vallen in principe onder bevoegdheid van de rechtbanken waar Opslag N. Voorwinden gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Opslag N. Voorwinden om beroep te doen op een andere rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.
 2. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de opslagruimte gevestigd is.

Slotbepalingen

 1. Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 2. De klant begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden huurcontract en klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn hetzij onder in de vorm van een papieren exemplaar, hetzij online via de website van Opslag N. Voorwinden. Opslag N. Voorwinden is gerechtigd deze algemene voorwaarden huurcontract te wijzigen (de klant wordt voor tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of opslag n. Voorwinden website). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van Opslag N. Voorwinden werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van Opslag N. Voorwinden. De klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de klant binnen de voormelde 30 dagen periode Opslag N. Voorwinden en schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de klant gerechtigd de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (evenwel met inachtname vann opzegtermijn van één maand)
 3. Alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de klant bestaat uit 2 of meer personen.
 4. US patriot act – de klant erkent en verklaart dat hij/zij niet het eigendom is of onder controle staat van een persoon of entiteit die niet gelegen of werkzaam is in een dat
  (i) Vermeld staat op de ”specially designated nationals and blocked persons list of the office of foreign assets control in the united states department of the treasury”, of in enige andere anti-witwaswetgeving, regelgeving of order beheerd door het ”office of foreign assets control in the united states department of the treasury” of
  (ii) Het hem/haar persoon verboden is deze overeenkomst aan te gaan conform ”executive order 13224, the usa patriot act, the trading with the enemy act” of de regelgeving ter controle van buitenlandse activa van ”the united stated treasury department”
 5. Klant verbindt er zich toe tot registratie van het opslagruimte contract over te gaan. Klant aanvaardt dat de boetes voor zijn rekening zijn, indien hij niet of te laat tot registratie overgaat